Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe jest organizacją pozarządową. Powstało w 2002 roku we Wrocławiu. Misją stowarzyszenia jest niesienie pomocy ofiarom mobbingu oraz uwrażliwiania społeczeństwa na problemy dręczenia w miejscu pracy. Praktyka pokazuje, że miejscami, w których najczęściej pojawia się zjawisko mobbingu, są urzędy, szkoły, zakłady pracy, służby mundurowe i zdrowotne.

Mobbing to pojęcie rozległe i istnieje kilka jego definicji. Oto jedna z nich:

Zgodnie z art. 94 par.3 Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Rodzaje mobbingu:

 • mobbing ukośny – osoby mobbująca i mobbowana znajdują się na różnych poziomach,
 • mobbing prosty – osoby mobbująca i mobbowana znajdują się na tym samym poziomie.

Pomoc prawna

Pomoc prawna

Techniki mobbingu

1. Taktyka upokorzenia:

 • nieuzasadniona krytyka,
 • zniesławienie,
 • wyśmiewanie,
 • nieodpowiednie żarty,
 • obraźliwe gesty,
 • sarkazm,
 • publiczne krytykowanie wyglądu.

2. Parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub gestów celu ośmieszenia osoby:

 • rozsiewanie plotek,
 • zakaz rozmów,
 • wrogie spojrzenia,
 • terroryzm,
 • wulgaryzmy,

3. Taktyka zastraszenia:

 • zakaz robienia przerw pod groźbą utraty pracy,
 • groźby ustne,
 • używanie wulgaryzmów,
 • stosowanie przemocy fizycznej,
 • przymusowe zostawanie po godzinach pracy,
 • zastraszanie zwolnieniem z pracy.

4. Taktyka pomniejszenia kompetencji

5. Taktyka izolacji

6. Taktyka poniżania

7. Taktyka utrudniania wykonywania pracy

Skutki mobbingu:

 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • bóle ciała,
 • zaburzenia gastryczne,
 • podwyższone ciśnienie krwi,
 • zaburzenia jedzenia, bezsenność,
 • stany lękowe, nerwicowe,
 • stany depresyjne,
 • PTSD – zespół stresu pourazowego,
 • utrata pracy,
 • izolacja,
 • niezrozumienie,
 • wyniszczenie emocjonalne,
 • absencje chorobowe,
 • nałogi,
 • zaburzenia myślenia polegające na niemożliwości koncentracji uwagi, problemach w twórczym rozwiązywaniu nowych zadań, zapominaniu.

Koszty mobbingu ponoszą zarówno pracownik, pracodawca, jak i całe społeczeństwo.

Jeśli rozpoznałeś którąkolwiek z technik i konsekwencji mobbingu i dotyczy to Ciebie pośrednio lub bezpośrednio jako mobbera, mobbingowanego lub świadka zjawiska – reaguj!

Pomoc prawna

Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne