ZADOŚĆUCZYNIENIE

Zadośćuczynienie to instytucja prawa cywilnego uregulowana w akcie prawnym kodeks cywilny. Swe podstawy znajduje w art. 445 kc, art. 446 §4 kc, nadto w art. 448 kc. Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowego świadczenia pieniężnego i spełnia funkcję kompensacyjną.
Głównym celem zadośćuczynienia jest naprawienie szkody o charakterze niemajątkowym – wyrównanie krzywdy związanej z cierpieniem psychicznym i fizycznym.
Krzywda mam charakter niematerialny i nie wymaga od osób poszkodowanych udowodnienia jakichkolwiek strat i uszczerbków materialnych (finansowych) związanych z danym zdarzeniem, które spowodowało krzywdę. Powyższe zostało potwierdzone w judykaturze orzeczniczej.
Roszczenie z tytułu zadośćuczynienia powstaje w przypadku krzywdy związanej ze śmiercią osoby najbliższej, a także wynikającej z naruszenia dobra osobistego, a także w przypadku uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia i pozbawienia wolności.
Podstawy wywodzonego roszczenia mogą wynikać w szczególności z następujących zdarzeń :
– wypadek komunikacyjny, zdarzenie medyczne, mobbing, wypadek w pracy, przestępstwo, naruszenie dóbr osobistych (zdrowie, godność, cześć, dobre imię) itd.
Z powództwem o zapłatę zadośćuczynienia mogą wystąpić zarówno osoby pośrednio, jak i bezpośrednio poszkodowane. Wyżej wskazane przepisy prawa dają możliwość dochodzenia osobom poszkodowanym stosownej zapłaty od osoby, która spowodowała szkodę (sprawcy), lub podmiotu odpowiedzialnego za szkodę (ubezpieczyciel).
Osobą pokrzywdzonym przysługują także roszczenia w zakresie: zwrotu wszelkich poniesionych kosztów, będących następstwem rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała (leczenie, rehabilitacja), renty, pokrycia kosztów pogrzebu, przekwalifikowania zawodowe, itd.
Wskazać również należy, iż roszczenia z tytułu zadośćuczynienia są niezbywalne, a nadto jak stanowi art. 445 § 3 kc podlegają one dziedziczeniu, jednak tylko w dwóch ustawowo uregulowanych przypadkach tj. gdy roszczenie zostało uznane na piśmie lub powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.
Na zakończenie należy dodać, iż żadna kwota nie jest w stanie zrekompensować straty osoby bliskiej ani utraty zdrowia, a instytucja zadośćuczynienia ma jedynie charakter łagodzący skutki.
Jeśli doznałeś wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, szkody medycznej, majątkowej lub innej i potrzebujesz w tym zakresie fachowej i profesjonalnej pomocy prawnej – kancelaria pomoże Ci uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zapraszam do zapoznania się z ofertą naszych usług.

Komentarze zostały zablokowane.