Zakres świadczonych usług

Kancelaria zaprasza po porady i pomoc prawną osoby prawne i fizyczne.

Porady prawne

Wszelkie porady prawne i konsultacje są udzielane w siedzibie kancelarii, telefonicznie lub internetowo.

W ramach usługi związanej klienci otrzymają stosowne wsparcie w zakresie prawa:

 • cywilnego,
 • pracy,
 • karnego,
 • spadkowego,
 • rodzinnego i opiekuńczego,
 • administracyjnego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • ubezpieczeń prywatnych.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Zakres usług kancelarii w Trzciance i Czarnkowie obejmuje m.in.:

 • wypadki komunikacyjne,
 • wypadki w pracy,
 • szkody majątkowe,
 • szkody osobiste,
 • zdarzenia medyczne,
 • nieszczęśliwy wypadek,
 • inne szkody.

Prawo cywilne

W ramach prawa cywilnego kancelaria świadczy pomoc m.in. w zakresie:

 • prawa osobowego (podmioty prawa, czynności prawne, nabycie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej, oświadczenia woli, uznanie za zmarłego, ubezwłasnowolnienie i inne),
 • prawa rzeczowego (własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo własności, przeniesienie własności, zastaw, służebność, hipoteka),
 • prawa zobowiązań (sporządzanie, redagowanie, unieważnianie i rozwiązywanie wszelkich umów –kontrakty), tj. umowa pożyczki, darowizny, dożywocia, ubezpieczeń, najmu, użyczenia, inne,
 • prawa spadkowego (sporządzenie testamentu, unieważnienie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, renta),
 • prawa konsumenta (odstąpienie od umowy, wnioski i skargi, pozwy),
 • odszkodowań/zadośćuczynienia (wypadki komunikacyjne, szkoda na osobie, zwierzęciu, inne),
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu przedsądowym, sądowym i pozasądowym, mediacje, zawieranie ugód, doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych.
 • kredyty frankowe
 • postępowanie upadłościowe

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy kancelaria może m.in.:

 • reprezentować klienta w postępowaniu przedsądowym, sądowym, mediacyjnym oraz zawieranie ugód,
 • udzielać porad prawnych oraz konsultacje,
 • sporządzać i redagować umowy o pracę,
 • odzyskiwać należności za godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
 • walczyć o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych, niesłusznego rozwiązania umowy o pracę, mobbingu oraz z tytułu wypadku przy pracy,
 • sporządzać skarg i wnioski w celu ochrony praw pracowniczych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzać pisma procesowe, pozwy i inne.

Prawo karne

W zakresie prawa karnego kancelaria służy m.in. doradztwem prawnym, sporządzaniem pism procesowych, wniosków dowodowych oraz reprezentowaniem przed organami ścigania w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym.

Prawo rodzinno-opiekuńcze

Kancelaria świadczy w zakresie prawa rodzinno-opiekuńczego m.in.:

 • reprezentowanie w postępowaniu przedsądowym, sądowym, mediacyjnym,
 • sporządzanie pozwów, wniosków dowodowych,
 • rozwód, separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • roszczenia alimentacyjne,
 • ustanowienie władzy rodzicielskiej,
 • podział majątku,
 • ochronę praw dziecka i rodzica.

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy m.in.:

 • reprezentowanie klienta w postępowaniu przed organami administracyjnymi,
 • redagowanie i sporządzanie pism procesowych, odwołań, skarg,
 • wniesienie ponaglenie za niezałatwienie sprawy w terminie,
 • reprezentowanie klienta w zakresie uzyskania świadczenia wychowawczego tzw. ( 500+), świadczeń rodzinnych,
 • RODO – ochrona danych osobowych,
 • inne.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Świadczenia w tym zakresie obejmują m.in.:

 • reprezentowanie klienta w postępowaniu organami administracyjnymi,
 • doradztwo prawne,
 • sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, odwołań,
 • świadczenie przedemerytalne, emerytury, renty, zasiłki, zasiłki społeczne,
 • wypadki w pracy, choroby zawodowe.

Prawo ubezpieczeń prywatnych

Pomoc kancelarii doradztwa prawnego dotyczy:

 • reprezentowania klienta w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz przed instytucjami ubezpieczeniowymi,
 • mediacji i zawierania ugód,
 • konstruowania wniosków i skarg w zw. z zaniechaniami wykonania obowiązku ubezpieczeniowego,
 • odzyskiwania odszkodowań/zadośćuczynienia (wypadki komunikacyjne),
 • rent,
 • szkody osobowe,
 • zdarzenia losowe,
 • nieszczęśliwy wypadek.

Postępowanie upadłościowe

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie upadłości konsumenckiej na terenie całego kraju. Pomagamy przejść przez kolejne etapy procesu oddłużania, tak aby konsument, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań (bezskuteczność egzekucji) mógł uzyskać oddłużenie. Jeśli posiadasz problemy finansowe, nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań lub popadłeś w tzw. „spiralę zadłużenia” – nasza kancelaria gwarantuje kompleksową pomoc w oddłużaniu.

Jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w 2021 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 18 205 osób. To niemal 40 proc. więcej niż w dotychczas rekordowym 2020 r. Od 01.01.2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką do 31.12.2021 r. łącznie upadłość konsumencką ogłosiły 57 884 osoby.

Do zakresu prowadzonych przez kancelarię działań należy:

 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji oraz jej szczegółowa analiza celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • udzielanie porad prawnych dotyczących przebiegu oraz skutków postępowania upadłościowego, w tym opracowywanie strategii
  postępowania,
 • ocena czy spełnione zostały warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • wyjaśnianie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • ustalanie spisu wierzycieli oraz wszystkich innych istotnych okoliczności,
 • przygotowanie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • pomoc w upadłości konsumenckiej byłych przedsiębiorców,
 • pomoc w upadłości konsumenckiej małżonków,
 • wsparcie w kontaktach z wierzycielami, syndykiem oraz innymi uczestnikami postępowania upadłościowego,
 • reprezentacja w toku postępowania przed sądem upadłościowym,
 • sporządzanie zarzutów przeciwko planom podziału funduszów masy upadłości oraz zarzutów przeciwko planom podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo,
 • sporządzanie pozwów o wyłączenie z masy składników mienia nienależących do majątku upadłego oraz świadczeń otrzymanych za zbyte mienie i reprezentowanie w postępowaniu w przedmiocie wniosku o wyłączenie,
 • przygotowanie wniosku o zabezpieczenie warunków mieszkaniowych,
 • opracowanie wniosku o umorzenie zobowiązań.

Pomoc dla frankowiczów

Nasza kancelaria w ramach pomocy prawnej świadczonej frankowiczom zajmuje się:

 • darmową analizą umowy kredytowej,
 • sporządzeniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych,
 • tzw. odfrankowieniem kredytu,
 • unieważnianiem umowy kredytu frankowego,
 • odzyskiwaniem nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego („UNWW”).

Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne