Zakres świadczonych usług

Kancelaria zaprasza po porady i pomoc prawną osoby prawne i fizyczne.

Porady prawne

Wszelkie porady prawne i konsultacje są udzielane w siedzibie kancelarii, telefonicznie lub internetowo.

W ramach usługi związanej klienci otrzymają stosowne wsparcie w zakresie prawa:

 • cywilnego,
 • pracy,
 • karnego,
 • spadkowego,
 • rodzinnego i opiekuńczego,
 • administracyjnego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • ubezpieczeń prywatnych.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Zakres usług kancelarii w Trzciance obejmuje m.in.:

 • wypadki komunikacyjne,
 • wypadki w pracy,
 • szkody majątkowe,
 • szkody osobiste,
 • zdarzenia medyczne,
 • nieszczęśliwy wypadek,
 • inne szkody.

Prawo cywilne

W ramach prawa cywilnego kancelaria świadczy pomoc m.in. w zakresie:

 • prawa osobowego (podmioty prawa, czynności prawne, nabycie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej, oświadczenia woli, uznanie za zmarłego, ubezwłasnowolnienie i inne),
 • prawa rzeczowego (własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo własności, przeniesienie własności, zastaw, służebność, hipoteka),
 • prawa zobowiązań (sporządzanie, redagowanie, unieważnianie i rozwiązywanie wszelkich umów –kontrakty), tj. umowa pożyczki, darowizny, dożywocia, ubezpieczeń, najmu, użyczenia, inne,
 • prawa spadkowego (sporządzenie testamentu, unieważnienie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, renta),
 • prawa konsumenta (odstąpienie od umowy, wnioski i skargi, pozwy),
 • odszkodowań/zadośćuczynienia (wypadki komunikacyjne, szkoda na osobie, zwierzęciu, inne),
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym i pozasądowym, mediacje, zawieranie ugód, doradztwo prawne, sporządzanie pism procesowych.

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy kancelaria może m.in.:

 • reprezentować klienta w postępowaniu sądowym, mediacyjnym oraz zawieranie ugód,
 • udzielać porad prawnych oraz konsultacje,
 • sporządzać i redagować umowy o pracę,
 • odzyskiwać należności za godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
 • walczyć o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych, niesłusznego rozwiązania umowy o pracę, mobbingu oraz z tytułu wypadku przy pracy,
 • sporządzać skarg i wnioski w celu ochrony praw pracowniczych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzać pisma procesowe, pozwy i inne.

Prawo karne

W zakresie prawa karnego kancelaria służy m.in. doradztwem prawnym, sporządzaniem pism procesowych, wniosków dowodowych, jak również reprezentowaniem podejrzanego/ oskarżonego/ pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym oraz przed organami ścigania.

Prawo rodzinno-opiekuńcze

Kancelaria świadczy w zakresie prawa rodzinno-opiekuńczego m.in.:

 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym, mediacyjnym,
 • sporządzanie pozwów, wniosków dowodowych,
 • rozwód, separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • roszczenia alimentacyjne,
 • ustanowienie władzy rodzicielskiej,
 • podział majątku,
 • ochronę praw dziecka i rodzica.

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy m.in.:

 • reprezentowanie klienta w postępowaniu przed sądem oraz organami administracyjnymi,
 • redagowanie i sporządzanie pism procesowych, odwołań, skarg,
 • wniesienie ponaglenie za niezałatwienie sprawy w terminie,
 • reprezentowanie klienta w zakresie uzyskania świadczenia wychowawczego tzw. ( 500+), świadczeń rodzinnych,
 • RODO – ochrona danych osobowych,
 • inne.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Świadczenia w tym zakresie obejmują m.in.:

 • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym oraz przed organami administracyjnymi,
 • doradztwo prawne,
 • sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, odwołań,
 • świadczenie przedemerytalne, emerytury, renty, zasiłki, zasiłki społeczne,
 • wypadki w pracy, choroby zawodowe.

Prawo ubezpieczeń prywatnych

Pomoc kancelarii doradztwa prawnego dotyczy:

 • reprezentowania klienta w postępowaniach sądowych oraz przed instytucjami ubezpieczeniowymi,
 • mediacji i zawierania ugód,
 • konstruowania wniosków i skarg w zw. z zaniechaniami wykonania obowiązku ubezpieczeniowego,
 • odzyskiwania odszkodowań/zadośćuczynienia (wypadki komunikacyjne),
 • rent,
 • szkody osobowe,
 • zdarzenia losowe,
 • nieszczęśliwy wypadek.

Ius est ars boni et aequi

Prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne